życie rodzinne ,zakupy

słówka 3/242, 2/244,2,3/248, 3/264

Zycie rodzinne

1.Free time-What do you like doing in your free time? What are the most common lesiure activities among Polish teenagers?

I like/ I enjoy

I am mad about…..    I am crazy about…… Mam bzika na punkcie np. I am crazy about watching films.

I am keen on…… Lubię

I am interested in…. Interesuję się..

2. Extra -curricular activities- What are the most popular extra-currciular cativities? Are extra-curricular activities rather an aspect of lesiure( free) time or a duty (responisbility?) Which extra lessons would you like to tae up (podjąć się) and why?

3. Holidays, festivals ,celebrations

How do we celebrate (Eatser, Christmas, Haloween, tahnskgiving,New Year etc?

gather together-spotykac się   have dinner-jesc obiad   go trick or treating-isc na miasto i prosic o cukierki    dress up as ghosts/witches/ wizards,etc    decorate homes/houses with lights/pumpkins-dekorowac dom swiatełkami/dynaiami itd   at midnight-o północy   fireworks dsplay-poaz sztucznych ogni   itd……

 

How would you organise an unusual birthday party for your friend?  (cw 2/244)

 

4. Advertising

rodzaje reklam najwazniejsze

advertisement-reklama,

commercial-rreklama w tv

leaflet-ulotka

poster -plakat

flier- ulotka,

How would you advertise …..? Jak byś zareklamował np. zajęcia dodatkowe jakies? Why?

 

5. Family tensions , family problems

-What kind of problems may arise(pojawic, narosnąc) in a family?

 

The most common problems are partying, staying out late (byc poza domem), bad marks/grades , learning, friends, addcistions.

– How can family problems be coped with?

let/allow children to sort out their disagreements themselves-pozowolic dzieciom roziwazac prbelemu samemy

not take sides-nie opoiwadac się po żadnej ze stron

praise children equally- chwalic dzieci równo

teach how to deal with problems-uczyć jak rodzić sobie z problemami

learn to reach compromise-uczyc osiagac kompromis

talk calmly-rozmawiac spokojnie

try to understand sb’s (odmieniamy czyje) needs-nauczyc sie rozumiec czyjes problemy

 

Zakupy

 1. Do you like doing shopping? Is it a pleasure or pain in the neck for you?
 2. Where do you like doing your shopping? Why?
 3. What are advantages and disadavantes of different shops? (np.shopping malls a small local shops itd)
 4. at the shop-dialog np w odziezowym sklepie czy jakims innym
 5. What kind of services are disaaperaeing? Why? (shoemaker’s, tailor, watchmaker’s,itd)

 

opisz sytuacje z przeszłosci np

-ostatnia kłotnia z rodzicami

-ostania wizyta w sklepie

— ostatni ra kiedy na przykład sakładałes reklamację w sklepie

 

udzielanie rD PRZYPOMNIJ sobie zwroty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

wish -2 tz zad 1 homework

Wish
WISH, UNREAL PAST – PRAGNIENIE ZMIANY SYTUACJI
I wish używamy, by wyrazić życzenie lub żal, że coś nie dzieje się tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Innymi słowy używamy go, aby wyrazić pragnienie zmiany sytuacji.
Wish oraz inne wyrażenie (patrz tabela) wymagają użycia czasów przeszłych, choć znaczenie jakie w tym przypadku wyrażają odnosi się do teraźniejszości. Stąd nazwa nierzeczywistego czasu przeszłego (unreal past).

Możemy użyć nie tylko wisha, więcej zwrotów związanych z unreal past
Wish Chciałbym/żałuję
would rather Wolałbym
If only Gdybym tylko
If gdybym
Suppose
Imagine Załóżmy,że, przypuśćmy
Wyobraźmy sobie
It’s time Pora/czas,żeby cos się wydarzyło
It’s high time Najwyższy czas, aby cos się wydarzyło
As though Tak jakby/jak gdyby
As if Tak jakby/jak gdyby
* Zwrócie uwagę,że gdy chcemy, aby obecna sytuacja się zmieniła ‘cofamy’ czas o jeden i jeśli zdanie wyjściowe było twierdzące to po wish jest przeczące i odwrotnie.
Obecna sytuacja Życzenie (wish)
Present simple: na Past Simple
I am not tall. I wish I were tall.
Nie jestem wysoki. Chciałbym być wysoki=Żałuję,ze nie jestem wysoki
6. Present Continous na Past Continous
It’s raining. I wish it wasn’t raining.
Pada. Chciałbym,żeby nie padało.
7. Past Simple na Past Perfect
She said something unpleasant. She wishes she hadn’t said it.
Powiedziała coś niemiłego. Ona żałuje,ze to powiedziała
8. Present Perfect na Past Perfect
9. I’ ve lost my car key. I wish I hadn’t lost my car key.
Zgubiłem klucz do samochodu. Chciałbym nie zgubić kluczyka/żałuję, ze zgubiłem
10. Be going to na were going to
He is going to divorce with her. He wishes he weren’t going to divorce her.
On zamierza się z nią rozwieść. On żałuje,że się z nia rozwodzi
11. Future Simple na Future in the Past (would+bezokolicznik)
She will not tell me about that. I wish she would tell me.
Ona mi o tym nie powie Chciałbym,żeby ona mi o tym powiedziała
12. **** Zwróccie uwagę, na to,że jeżeli podmiot zdania z would rather jest taki sam, jak podmiot zdania, które po nim następuje czasownik ma postać niepełnego bezokolicznika ( bare infinitive) np.,wtedy
13. I would rather stay at home. Wolałbym zostać w domu.
I would rather you stayed at home. Wolałbym,żebyś TY został w domu
14. Czy np.;
It’s time to get up. Czas wstawać. It’s time you got up.Czas,żebyś ty wstał
15. Exercise 1
Przetłumacz zdania:
1. Chciałabym mieć więcej czasu i pieniędzy.
2. Najwyższy czas, abyśmy kupili nowe auto.
3. Chciałbym umieć mówić po hiszpańsku.
4. Najwyższy czas, żebyście zaczęli się uczyć
5. Pora zacząć się uczyć.
6. Chciałbym, żebyś nie palił
7. Chciałbym,żeby ona nie kłamała.
8. Żałuję, że poszedłem wczoraj do kina.
9. Gdyby tylko ona mnie nie oszukała.
10. Prypuścmy,że jesteś prezydentem co byś zrobił?
Exercise 2
1. If only I……………………….(know) it before I called him names.
2. She’s acting as if…………………(be) the most beautiful girl in the entire world
3. .Suppose you…………………(won) a lottery, what would you do then?
4. He had an affair with another woman but he behaves as if nothing…………………………..(happen)
5. I’d rather you…………………………..(not act) as an idiot.
6. It’s high time we……………………….(go) bach home.It’s getting dark and we may get lost.
7. I’m really tired. I’ rather ……………..(go) to bed.
8. We live so far away from the city centre. I wish I……………….(not live ) so far away from the centre.
9. We are completely soaked. I wish we…………………………(bring) an umbrella.
10. He is always disturbing me during classes. I wish he……………….(not do) that all the time.
11. He regrets missing the wedding ceremony.(załuj,ze przegapił ślub) He wishes he…………………(not miss) the ceromny.
12. My neighbours are making so much noise. I wish they…………………………….(not make) so much nois

stopniowanie przym i przysłówków 2 tz

Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przymiotniki jednosylabowe
Stopień równy  Stopień wyższy  Stopień najwyższy
big bigger the biggest
tall taller the tallest
dwusylabowe i dłuższe
expensive more expensive the most expensive
inteligent more inteligent the most expensive
the most intelligent
Dwusylabowe zakończone na-ly – y lub –w = ier/iest, er/est easy
easy        easier    the easiest

wyjątki
good-better- the best well(dobrze) -better-the best
bad-worse- the worst badly (zle) -worse-the worst
much- more- the most
many/a lot of- more – the most
little- less- the least
far –farther- the farthest (w sensie odległości)
further- the furthest ( w sensie kolejności) np. my further relative

Porównania
as+ przym+ as = tak….. jak I’m as inteligent as my sister.
not as+ przym+ as = nie tak jak He’s not as handsome as his father.

stopień wyższy + than = lepszy/większy/etc niż I’m taller than my sister.

less + przym + than= mniej….niż (mówimy , porównujemy o 2 rzeczach lub osobach )
This bed is less comfortable than that one

more+ przym+ than= bardziej……. niż (o 2 rzeczach lub osobach_
My house is more convenetly located than yours.

the least + przym + of/in = najmniej……z (wyraza porównanie większej liczby osób lub rzeczy)
This is the least comfortable dress of all you tried on.

most…….of/in = najbradziej z This is the most popular song on the album

podwójne porównanie + czas Continous= zachodzący proces
You are getting better and better at English. Stajesz się coraz lepszy z angielskiego

the + stopień wyższy+ the + stopień wyższy = im……..tym
The more you study, the better you become. Im więcej się uczysz, tym jesteś lepszy.

Reklamy

troszkę konstrukcji gramatycznych -rozszerzenie i nie tylko

• used to do sth-zwykłem coś robić teraz tego nie robię I used to have short hair when I was younger.
• be used to doing sth-być przyzwyczajonym do robienia czegoś I am used to getting up early.
• get used to doing sth-przyzwyczaić się I will get used to working long hours.
• had better+ czasownik-;lepiej żeb , byłoby dobrze gdybym
You had better go to bed now.
We had better not go out today. I will be raining.
• It’s high time= najwyższa pora
It’s high time sb did sth= It’s high time for sb to do sth
It’s (high) time we went back home. =It’s high time for us to go back home
high time +osoba+Past Simple
• Be about to- wydarzenie ma mieć miejsce za chwilę
Hurry up! I am about to leave. Pospiesz się, zaraz wychodzę
He was about to leave when his boss asked him to stay longer. Już miał wychodzić, gdy szef poprosił go, by został.
• There is no point In DOING STH – NIE MA SENSU
= It’s no use doing sth= nie ma sensu (oczywiscie moze byc tez przeszlosc there was no oint in doing sth= it was no use doing sth)
It’s no use calling her now. Her phone is dead.
There’s no point in calling her now. Her phone is dead.
Nie ma sensu dzwonić do niej. Telefon jej się rozładował
• would rather/woul prefer/ prefer
prefer –wolę
prefer sth to sth/
prefer doing sth to doing sth-
wolec cos od czegos innego (zamiast to moze byc tez rather than)
I prefer lying on a beach to swimming.
I prefer lying on the beach rather than swimming.
Would prefer to –wolałbym + rather than
I would prefer to stay at a small motel rather than look for some hotel.

Would rather – wolałbym : oznacza to samo co would prefer to, uzywamy do oświadczenia swojego wyboru raczej niż do okreslania kolejnych preferencji.
I would rather stay AT Home today. Wolałabym zostac w domu
Would rather+ adresat= would rather osoba+past simple
I would rather you stayed at home. Wołałabym,zebys zostałwdomu

• both…… and zarówno……. jak The dinner was both delicious and nutritious.
either…… or albo…… albo I will eat either pasta or salad for dinner.
neither…….nor ani….. ani Natalie likes neither milk nor butter.
whether……or czy…czy Do you care whether we will have a pizza or salad for dinner?
not only …….. but also nie tylko….ale również
Not only we will have ice cream for dessert, but also a cake.
neither -żaden
Neither of my parents sleep well.(ani mama, ani tata nie spi dobrze)
either obojętnie,który, którykolwiek
You can take either way to the town (sa 2 drogi np. i obojętnie którą)
• So do I –ja tez
• neither do I –ja tez nie (operator zmieniamy w zależności od czasu i osobę)
I will not do it for any tea in China. Neither will I
nor do I -ani ja He didn’t enjoy the meal. -> Nor did we.
nor ani Natalies doesn’t like milk nor do I

WISH-CHCIAŁBYM, SZKODA,ŻE……
WISH+ PAST SIMPLE (chcemy zmieniać teraźniejszość)
I wish I were taller.(nie jestem wysoki, chciałbym)
WISH+ PAST PERFECT (chcemy zmieniać przeszłość)
I wish I hadn’t yelled at her then.(żałuję,ze na nią nakrzyczałem wtedy)
WISH+ WOULD (chcemy zmieniać zachowanie) I wish he would stop smoking.
OKRESY WARUNKOWE
0 –zawsze prawda , 100% się wydarzy IF + PRESENT SIMPLE, if + PRESENT SIMPLE
If you heat ice, it melts.
1- bardzo możliwe, ale mniej niż przy 0 IF+ PRESENT SIMPLE, FUTURE SIMPLE (WILL+CZAS)
If it doen’t rain, we will go for w walk
*unless-chyba że, jeśli nie, o ile nie
We will go for a walk, unless, it rains.
2- mało realny IF+ PAST SIMPLE, WOULD+CZASOWNIK
If I were you, I would marry him.
3- nierealny, przeszłość IF+ PAST PERFECT, WOULD HAVE DONE
If I had flown that plane, I would have died.
3, 2 –mieszany IF+PAST PERFECT, WOULD+ CZASOWNIK
I I had been on that plane,I would be dead now
2,3 IF + PAST SIMPLE, WOULD HAVE DONE
If she was/were taller, she would have become a model.
HAVE STH DONE –kazać komuś coś zrobić lub coś nieprzyjemnego nam się przytrafia (odmieniamy have)
I have my teeth checked twice a year. Sprawdzam zęby 2 razy w roku- Present Simple
We are having new doors installed- instalują nam nowe drzwi
I had my car repaired. Kazałem naprawić swoje auto.
I have my smartphone stolen. Ukradziono mi smartfona,
We will have tests chcecked-sprawdzą nam test, itd.
Mowa zależna, przypomnij sobie wszystkie zamiany czasów i słowek
It is …….mówi się (said) wierzy się(believed) ,etc.
People say Matt is a genteleman.
Mówi się,że Matt to dżentelmen.
It is said that Matt is a genteleman.
Matt is said to be a genteleman
Mówi się ,ze był
It is said that Mat was a gentelamn.
Mat is said to have been a gentelman.

Inwersja stylistyczna ,a na celu zaakcentowanie jakiegoś fragmentu wypowiedzi.Zazwyczaj używana jest w języku pisanym i bardzo formalnych sytuacjach.Polega ona na przesunięciu jednego z elementów na początek zdania i zastosowanie szyku przestawnego podmiotu i czasownika posiłkowego jak w zdanich pytających.
Wyrażenia , po których powinniśmy zastosować inwersję:
hardly ever-prawie nigdy
never-nigdy
scarcely ever -prawie nigdy
on no account- pod zadnym pozorem
hardly……..when-ledwo…..gdy
no sooner ……..than-ledwo, gdy
little…….mało
only by-jedynie poprzez
under no circumstances-w zadnym wypadku
not only………..but also- nie tylko ale również
scarcely……..when-ledwo….gdy
seldom……. rzadko
nowhere-nigdzie
not until- dopiero, gdy
so/such + be (tylko)
Inwersja w okresach warunkowych
• 1 okres if może zmienić się na should
If you are nice to your brother, we will go to the cinema= Should you be nice to your brother, we will go to the cinema.
• 2 okres= tylko gdzie jest byc w zdaniu albo tak: was/ were+ osoba+ bezokolicznik z to
If I were you, I woul marry her.
Were I you, I would marry her.
If I won a lottery, I would travel around the world
Were I to win a lottery, I would travel around the world.
• 3 okres = odrzucamy if
If I had flown this plane, I would have died.
= Had I flown this plane, I would have died. Gdybym poleciał tamtym samolotem, nie zyłbyk

Never have I been so embarassed in my life. Nigdy nie była tak zażenowana.
Little did she do to get the job. Niewiele zrobiła,żeby dostać pracę.
No sooner had we wiped the floor than some students in dirty shoes arrived. Ledwie zdązylismy umyc podłogę, gdy zjawili się uczniowie w brudnych butach
So interesting was the film that I really wanted to attend the next one. (Film był tak interesujący, ż naprawdę chciałem iść na następny).

zad1 Przekształć
1. You should never expect anything from her. = Never………………………………………..
2. I have never seen such a beautiful baby.= Never…………………………………………..
3. I had no sooner opened my door than my dog ran into the room. = No sooner………..
4. I didn’t realise I Had lost my bag until I got home. = Not until…………………….
5. They give you free drinks and they have free wi-fi. = Not only ………………………………
6. she didn’t know much about the man she married. =Little……………………………

odp.
1.Never should you expect anything from her.
2. Never have I seen such a beautiful baby.
3. No sooner had I opened the door than the dog ran into the room.
4. Not until I got home did I realise I had lost my mobile.
5. Not only do they give you free drinks but also free wi-fi.
6. Little did she know about the man she married.

1. CZASOWNIKI MODALNE
CAN-umieć,móc , potrafić could-forma przeszła lub grzeczna prośba
will be able to-forma przyszła
I can swim.
Can we leave earlier?
I could swim when I was 5.
She will be able to drive when she is 18.

MAY/MIGHT-móc
It may rain.
May I go earlier?

SHOULD/ SHOULDN’T- powinien/nie powienien
I think you should stop smoking.
You shouldn’t drink so much alcohol.
OUGHT TO- powinien (bardziej formalne)
You ought to stop smoking.

MUST- musieć (nakaz wewnętrzny)
I must study more .(muszę się więcej uczyć, sam tego chcę)
HAVE TO – musieć (nakaz zewnętrzny)
You have to go to school in Poland until you are 18.
HAD TO – MUSIAŁEM (forma przeszła od must i have to)
WILL HAVE TO- będę musiał (forma przyszła od must i have to)
MUSTN’T -nie wolno!!!!! (zakaz, prawo,etc)
You mustn’t smoke at school.
Don’t have to – nie musisz (i nie robisz)
needn’t, don’t need to- nie musisz 9i tego nie robisz)

WYRAZENIE PEWNOŚCI w stosunku do terażniejszości i przeszłości MUST/ CAN’T / COULDN’T.
must- z pewnoscią, na pewno cos się dzieje bądz działo
1. modal+bezokolicznik My parents must be at work. Moi rodzice muszą być w pracy.
2. modal+be+czasownik+ing (ing wskazuje na czynnośc dziejąca się teraz) My parents must be working now. Moi rodzice z pewnością teraz pracują
3. modal+ have+ IIIF (przeszłość) My parents must have worked hard . Moi rodzice z pewnością cięzko pracowali.
can’t/ couldn’t – na pewno nie, z pewnościa nie
Jola can’t know Jack. Jola nie zna Jacka.
The children’t can’t/couldn’t be playing. They are too guiet. Dzieci na pewno się nie bawią. Jest za cicho.
You can’t / couldn’t have met here yesterday since she was in Italy. Na pewno jej wczoraj nie spotkałes bo była we Włoszech.
WYRAZENIE POWINNOŚCI
should – powinność
You should know Jack.
The kids should be playing in the garden. Dzieci powinny teraz bawić się w ogródku.
You should have apologised to her. Powinieneś był ją przeprosić

WYRAŻENIE PRZYPUSZCZENIA
may/ might/can/ could -przypuszczenie
They may/might/can/ could work. Może oni pracują
My husband may/can/ could/might be waiting for me.
She may/might/could have committed the crime. Byc może ona poepełniła tę zbrodnię.
Czasowniki wyrażające przypuszczenie mogą łaczyć się z not,ale Nie mozna uzyć couldn’t have+IIIf coś przypuszczając, tzn.
She couldn’t have kissed here . Ona na pewno!!!go pocałowała ,a nie !!być może(patrz wyżej)

WYRAŻENIE BRAKU KONIECZNOŚCI w przeszłości
needn’t have +III f (niepotrzebnie coś zrobiłeś)
You needn’t have taken books . We will not need them today. Niepotrzebnie przynieśliście ksiązki. Nie będziemy ich dziś potrzebować.
didn’t need to+ bezokolicznik (nie było konieczności i czynnośc nie została wykonana)
We didn’t need to takebooks. (nie musieliśmy przynosić książek i nie przynieśliśmuy)

2. OKRESY WARUNKOWE
Struktura zdania warunkowego
If + warunek + rezultat
lub
Rezultat + if + warunek
Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po „if” nie stawiamy przecinka.
Najczęsciej w zdania warunkowych występuje if jako spójnik, ale możliwe są także:
when – kiedy unless – chyba że, jeśli nie on condition – pod warunkie in case – w przypadku gdy
provided, providing – o ile as soon as – jak tylko as – gdy, jako, ponieważ whenever – kiedykolwiek
suppose, supposing – przypuszczając otherwise – w przeciwnym razie
0 okres warunkowy (Zero Conditional)
Uzycie: zawsze prawda, procesy fizyczne/chemiczne, zwyczaje itd.
Budowa:
If + Present Simple + Present Simple
lub:
Present Simple + if + Present Simple
Przykłady:
• If you don’t drink, you are thirsty. Jeśli nie pijesz, jesteś spragniony
• If you heat ice, it melts. Jeśli podgrzejesz lód, to się stopi.
I okres warunkowy (First Conditional)
Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach / zdarzeniach przyszłych, możliwych i realnych, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.
Budowa:
If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)
lub:
Future Simple + if + Present Simple
Przykłady:
• If you are hungry, we will go to the restaurant. Jeśli jesteś głodny, pójdziemy do restauracji.
• I will help you provided you tidy your room. Pomoge ci pod warunkiem,że posprzątasz pokój
• Will he buy a new car if his wife passes a driving test? Czy on kupi samochód kiedy jego żona zda prawo jazdy?
II okres warunkowy (second conditional)
sytauacje hipotetyczne, mało realne, gdybanie
IF +Past Simple, Would + bezokolicznik
If I were you , I would study more. Gdybym był tobą, uczyłbym się więcej.
If I won a lottery, I would buy a villa. Gdybym wygrała na loterii, kupiłabym sobie willę.
What would you do if you won a milion dollars?
III okres warunkowy- gdybanie o przeszłości, było minęło
If + Past Perfect, would+ have+ III f
If I had been at school yesterday, I would have met Mariusz Wlazły. Gdybym był wczoraj w szkole, spotkałabym Mariusza. (nie byłem, nie spotkałem)
Mixed conditionals
3 z 2 , If+ Past Perfect, would+ bezokolicznik
If I had flown that plane, I would be dead now. Gdybym poleciał tamtym samolotem, byłbym martwy teraz. (miks sytuacji przeszłej z terazniejsza_
2, 3 IF+Past simple, Would+have+ III f
If she worked hard, she would have passed the exam. Gdyby ciężko pracowała, zdałaby egzamin.

Takie tam konstrukcje związane z okresami warunkowymi
If……. should, If ………………..happen to+ 1,2 okres = gdyby przypadkiem
If you happen to be in Wieluń, would you be able to pick me up from the station?Gdybys przypadkiem był w Wieluniu, czy mógłbyś odebrać mnie z dworca?
If the weather should change, come back to the camp. Gdyby pogoda się zmieniła, wróćcie do obozu.
If it wasn’t for lub If it hadn’t been for= but for=gdyby nie (2 , 3 okres, bezpośrednio po nich RZECZOWNIKI)
He would still be a poor guy if it wasn’t for the money he won in RM FM lottery.
If it hadn’t been for Anna’s help, we would have handed in this project on time. Gdyby nie pomoc ani, nie oddalibyśmy, projektu na czas.
But for Susan’s guidance, we would have gotten lost in Spain. Gdyby nie wskazówki Susan zgubilibyśmy się w Hiszpanii.
Inwersja= pozbywanie się if, przez inwersję nie tworzymy pytań i nie skracamy n’t , tylko stosujemy form pełnych
1 okres =inwersja wyłącznie w zdaniach z czasownikiem should
2 okres= w przypadku czasownika być i frazy If it weren’t/wasn’t for
3 okres=w przypadku czasownika być, z konstrukcjami zbudowanymi w czasie Past Perfect, oarz konstrukcji If it hadn’t been for
Should your train arrive late, you will have your money back. Gdyby przypadkiem twój pociąg się spóźnił, otrzymasz zwrot pieniędzy.
Were he with me, I would be happier. gdyby on był ze mną, byłabym szczęsliwsza.
Had it not been for the doctor, i would have died. Gdyby nie doktor, nie zyałabym
If I was/ were to…….gdybym miał coś zrobić,
tylko w 2 okresie , (nie używamy z czasownikami statycznymi)
If I was to change my job, i would become a doctor. Gdybym miała zmienić pracę, zostałabym lekarzem.
If only= wish =Szkoda,że , gdyby tylko (wcześniejszy post)

3. Wish
4. WISH, UNREAL PAST – PRAGNIENIE ZMIANY SYTUACJI
I wish używamy, by wyrazić życzenie lub żal, że coś nie dzieje się tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Innymi słowy używamy go, aby wyrazić pragnienie zmiany sytuacji.
Wish oraz inne wyrażenie (patrz tabela) wymagają użycia czasów przeszłych, choć znaczenie jakie w tym przypadku wyrażają odnosi się do teraźniejszości. Stąd nazwa nierzeczywistego czasu przeszłego (unreal past).
Wish Chciałbym/żałuję
would rather Wolałbym
If only Gdybym tylko
If gdybym
Suppose
Imagine Załóżmy,że, przypuśćmy
Wyobraźmy sobie
It’s time Pora/czas,żeby cos się wydarzyło
It’s high time Najwyższy czas, aby cos się wydarzyło
As though Tak jakby/jak gdyby
As if Tak jakby/jak gdyby
5. Zwrócie uwagę,że gdy chcemy, aby obecna sytuacja się zmieniła ‘cofamy’ czas o jeden i jeśli zdanie wyjściowe było twierdzące to po wish jest przeczące i odwrotnie.
Obecna sytuacja Życzenie (wish)
Present simple: na Past Simple
I am not tall. I wish I were tall.
Nie jestem wysoki. Chciałbym być wysoki=Żałuję,ze nie jestem wysoki
6. Present Continous na Past Continous
It’s raining. I wish it wasn’t raining.
Pada. Chciałbym,żeby nie padało.
7. Past Simple na Past Perfect
She said something unpleasant. She wishes she hadn’t said it.
Powiedziała coś niemiłego. Ona żałuje,ze to powiedziała
8. Present Perfect na Past Perfect
9. I’ ve lost my car key. I wish I hadn’t lost my car key.
Zgubiłem klucz do samochodu. Chciałbym nie zgubić kluczyka/żałuję, ze zgubiłem
10. Be going to na were going to
He is going to divorce with her. He wishes he weren’t going to divorce her.
On zamierza się z nią rozwieść. On żałuje,że się z nia rozwodzi
11. Future Simple na Future in the Past (would+bezokolicznik)
She will not tell me about that. I wish she would tell me.
Ona mi o tym nie powie Chciałbym,żeby ona mi o tym powiedziała
12. **** Zwróccie uwagę, na to,że jeżeli podmiot zdania z would rather jest taki sam, jak podmiot zdania, które po nim następuje czasownik ma postać niepełnego bezokolicznika ( bare infinitive) np.,wtedy
13. I would rather stay at home. Wolałbym zostać w domu.
I would rather you stayed at home. Wolałbym,żebyś TY został w domu
14. Czy np.;
It’s time to get up. Czas wstawać. It’s time you got up.Czas,żebyś ty wstał
15. Exercise 1
Przetłumacz zdania:
1. Chciałabym mieć więcej czasu i pieniędzy.
2. Najwyższy czas, abyśmy kupili nowe auto.
3. Chciałbym umieć mówić po hiszpańsku.
4. Najwyższy czas, żebyście zaczęli się uczyć
5. Pora zacząć się uczyć.
6. Chciałbym, żebyś nie palił
7. Chciałbym,żeby ona nie kłamała.
8. Żałuję, że poszedłem wczoraj do kina.
9. Gdyby tylko ona mnie nie oszukała.
10. Prypuścmy,że jesteś prezydentem co byś zrobił?
Exercise 2
1. If only I……………………….(know) it before I called him names.
2. She’s acting as if…………………(be) the most beautiful girl in the entire world
3. .Suppose you…………………(won) a lottery, what would you do then?
4. He had an affair with another woman but he behaves as if nothing…………………………..(happen)
5. I’d rather you…………………………..(not act) as an idiot.
6. It’s high time we……………………….(go) bach home.It’s getting dark and we may get lost.
7. I’m really tired. I’ rather ……………..(go) to bed.
8. We live so far away from the city centre. I wish I……………….(not live ) so far away from the centre.
9. We are completely soaked. I wish we…………………………(bring) an umbrella.
10. He is always disturbing me during classes. I wish he……………….(not do) that all the time.
11. He regrets missing the wedding ceremony.(załuj,ze przegapił ślub) He wishes he…………………(not miss) the ceromny.
12. My neighbours are making so much noise. I wish they…………………………….(not make) so much noise.

Przedimka określonego the używamy:
• gdy wspominamy coś po raz drugi
I have a car. The car is red
• rzeczownikami opisującymi rzeczy unikatowe, jedyne w swoim rodzaju np. the world, the sun, the sky
• rzeczownikami które są nam znane, wiemy o które chodzi
The president of Poland is Andrzej Duda. (w kraju jest 1 prezydent wiemy o kogo chodzi)
• przymiotnikami w stopniu najwyższym
the saddest, the most beautiful
• liczebnikami porządkowymi np.
the first, the second, the third, etc.
• nazwami rzek np. the Vistula River
• nazwami łańcuchów górskich np. the Tatra mountains
• nazwami mórz i oceanów np. the Baltic Sea, the Pacific Ocean
• nazwami krajów w liczbie mnogiej np. the Netherlands lub zawierającymi rzeczownik pospolity (republic, kingdom) np.the Republic of Island, the United Kingdom
• nazwami instrumentów muzycznych jeżeli używamy czasownika play np. play the piano
• nazwami stanowisk np. the President of Brasil
• nazwiskami, kiedy tworzą nazwę rodziny np. the Flinstones=Państwo Flinstone/ Flinstonowie
• w konstrukcji the……of….
the King of Belgium Przedimka zerowego (brak przedimka) używamy gdy:
• uogólniamy, np.
Cats are cute animals. (koty są urocze=wszystkie koty bez wyjątku)
• nazwami dyscyplin sportowych
• nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia, świąt
• nazwami pojedynczych szczytów górskich np. Rysy
• nazwami jezior
• nazwami chorób z wyjątkiem!!!!the flu, a headacge, a sore throat
• rzeczownikami poprzedzonymi zaimkiem dzierżawczym, określeniem ilości lub liczebnikiem np. my car, many people, first class

Forma strony biernej
be+ III f (ed) strona czynna strona bierna
Present Simple
(am, is, are + III f/ ed) They bake bread every day.
Bread is made ever day.

Present Continous
( am, is, are + being + III f/ed) They are baking bread now. Bread is being baked now.
Past Simple
(was/ were + III f/ ed) They baked bread yesterday. Bread was baked yesterday.
Past Continous
(was/ were+ being+ IIIf/ ed) They were baking bread at 5 o’clock this morning. Bread was being baked at 5 o’clock this morning.
Present Perfect
has/ have+ been+ III f/ ed) They have already baked bread. Bread has already been baked.
Past Perfect
had + been+ III f/ed They had baked the bread before we arrived. Bread had been baked before we arrived.
Future Simple
will+be + III f/ed They will bake bread tomorrow. Bread will be baked tomorrow.
Modals
modal+ be+ III f They can bake bread. Bread can be baked.
Infinitive(bezokolicznik)
( to+ be+ III f/ed) They want to bake the bread. They want the bread to be baked.
Jeśli chcemy podkreślić przez kogo cos zostało wykonane używamy BY.
The telephone was invented by Bell.
# Niektóre czasowniki np. bring, tell, send, show, teach, proomise, buy, sell, read , offer, give, lenc, itd. mogą mieć 2 dopełnienia i strone bierna można utworzyć na 2 sposoby.
Str. czynna : Sam told Mary the story.
Str bierna: Mary was told the story by Sam (częściej)
The story was told to Pat by Sam.
# po hear, help, see w stronie biernej pojawia się bezokolicznik z to.
Str. czynna: The nurse helped her walk . Pielęgniarka pomogła jej chodzić
Str. bierna: She was helped to walk by the nurse.
# let (pozwalać) ma w stronie biernej formę be allowed to
Str. czynna: Our teacher let us use a calculator.
Str. bierna We were allowed to use a calculator

Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Przymiotniki Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
jednosylabowe tall
big taller
bigger the tallest
the biggest
dwusylabowe i dłuższe expensive
inteligent more expensive
more inteligent the most expensive
the most intelligent
Dwusylabowe zakończone na-ly – y lub –w = ier/iest, er/est easy
narrow
easier
narrower the easiest
the narrowest
wyjątki
good-better- the best well(dobrze) -better-the best
bad-worse- the worst badly (zle) -worse-the worst
much- more- the most
many/a lot of- more – the most
little- less- the least
far –farther- the farthest (w sensie odległości)
further- the furthest ( w sensie kolejności) np. my further relative

Porównania
as+ przym+ as = taki….. jak I’m as inteligent as my sister.
not as+ przym+ as = nie tak jak He’s not as handsome as his father.

stopień wyższy + than = lepszy/większy/etc niż I’m taller than my sister.

less + przym + than= mniej….niż (mówimy , porównujemy o 2 rzeczach lub osobach )
This bed is less comfortable than that one

more+ przym+ than= bardziej……. niż (o 2 rzeczach lub osobach_
My house is more convenetly located than yours.

the least + przym + of/in = najmniej……z (wyraza porównanie większej liczby osób lub rzeczy)
This is the least comfortable dress of all you tried on.

most…….of/in = najbradziej z This is the most popular song on the album

podwójne porównanie + czas Continous= zachodzący proces
You are getting better and better at English. Stajesz się coraz lepszy z angielskiego

the + stopień wyższy+ the + stopień wyższy = im……..tym
The more you study, the better you become. Im więcej się uczysz, tym jesteś lepszy.

Reklamy

Inwersja stylistyczna

Inwersja stylistyczna ,a na celu zaakcentowanie jakiegoś fragmentu wypowiedzi.Zazwyczaj używana jest w języku pisanym i bardzo formalnych sytuacjach.Polega ona na przesunięciu jednego z elementów na początek zdania i zastosowanie szyku przestawnego podmiotu i czasownika posiłkowego jak w zdanich pytających.

Wyrażenia , po których powinniśmy zastosować inwersję:

hardly ever-prawie nigdy

never-nigdy

scarcely ever -prawie nigdy

on no account– pod zadnym pozorem

hardly……..when-ledwo…..gdy

no sooner ……..than-ledwo, gdy

little…....mało

only by-jedynie poprzez

under no circumstances-w zadnym wypadku

not only………..but also- nie tylko ale również

scarcely……..when-ledwo….gdy

seldom……. rzadko

nowhere-nigdzie

not until-  dopiero, gdy

so/such + be (tylko)

Inwersja w okresach warunkowych

 • 1 okres if może zmienić się na should

If you are nice to your brother, we will go to the cinema= Should you be nice to your brother, we will go to the cinema.

 • 2 okres= tylko gdzie jest byc w zdaniu    albo  tak: was/ were+ osoba+ bezokolicznik z to

If I were you, I woul marry her.

Were I you, I would marry her.

If I won a lottery, I would travel around the world

Were I to win a lottery, I would travel around the world.

 • 3 okres = odrzucamy if

If I had flown this plane, I would have died.

= Had I flown this plane, I would have died.     Gdybym poleciał tamtym samolotem, nie zyłbyk

 

 

Never have I been so embarassed in my life. Nigdy nie była tak zażenowana.

Little did she do to get the job. Niewiele zrobiła,żeby dostać pracę.

No sooner had we wiped the floor than some students in dirty shoes arrived. Ledwie zdązylismy umyc podłogę, gdy zjawili się uczniowie w brudnych butach

So interesting was the film that I really wanted to attend the next one. (Film  był tak interesujący, ż naprawdę chciałem iść na następny).

 

zad1 Przekształć

 1. You should never expect anything from her.      =   Never………………………………………..
 2. I have never seen such a beautiful baby.=   Never…………………………………………..
 3. I had no sooner opened my door than my dog ran into the room.  = No sooner………..
 4. I didn’t realise I Had lost my bag until I got home. =  Not until…………………….
 5. They give you free drinks and they have free wi-fi.  = Not only ………………………………
 6. she didn’t know much about the man she married. =Little……………………………

 

 

 

odp.

1.Never should you expect anything from her.

2. Never have I seen such a beautiful baby.

3. No sooner had I opened the door than the dog ran into the room.

4. Not until I got home did I realise I had lost my mobile.

5. Not only do they give you free drinks but also free wi-fi.

6. Little did she know about the man she married.

Reklamy

4 TE rozmowa wstępna

 1. Why there are so many people with weight problems nowadays?        easy access to fatty food- łatwy dostęp do tłustego jedzenia   junk food is relatively cheap-smieciowe jedzenie jest tanie    people live in a hurry-ludzie żyją w pospiechu   care about health-dbac o zdrowie
 2. What do you do to stay fit?    take up sport-podjąc sie uprawiania sportu avoid fatty food-unikac tłustego jedzenia   cut down on sweets, junk food- ograniczac slodycze, niezdrowe jedzeni       drink plenty of water-pić dużo wody    eat 5 times a day-jeśc piec razy dziennie   itd.
 3. Does having a pet helps you to stay  healthy?       have to go for long walks-musiec chodzic na spacery     become more resistant to diseases-stac się bardziej odpornym na choroby    not have an allergy- nie miec alergii
 4. Is being a vegeterian god for people?        enable/help to keep fit-umozliwia utrzymanie dobrej formy     lack nutrients, vitamins-brakować składnikow odzywczych, witamin
 5. Why do somany people decide to go on  a  diet?     want to – chciec      loose weight-schudnąc keep fit- byc w dobrej formie     be healthy- byc zdrowym    follow such a fashion-podazaja za taka moda     be healthy lifestyle freaks -byc maniakami zdrowego stylu zycia    be trendy-byc modnym
 6. Is the way you look (your appearence,looks-wyglad) important to you?       people judge you on your appearence-ludzie oceniajaj cie po wygladzie   good-looking people get better job- przystojni ludzi dostaja lepsza prace   feel more confident-czuje się bardziej pewnie     do it for myself- robię to dla siebie
 7. Do youl like preaparing your own meals?     time-consuming-czasochłonne     not my cup of tea- nie moja bajka
 8. Do you know any places where you can buy healthy food?     local restaurant-lokalna restauracja     home-made- domowy   healthy food -zdrowe jedzenie   use fresh ingredients-uzywac swiezych składnikoa
 9. would you like to be a doctor?     well-paid job-dobrze platna   enjoy helping pople-lubic pomagac ludziom      save pople’s lives-ocalić życie ludzi     responsinble-odpowiedizalny    give a lot of satisfaction-daje duzo satysfakcji   challenging-dostarczająca wyzwan
 10. Do you believe in taking antibiotics every time you are ill?     weaken immun(łiken imjun system)-oslabiac system odpornościowy    bad for your health- zle dla zdowia   harmful-szkodliwe    enable fast recovery-umożliwiaja szybkie wyzdrowienie    itd.

Nauka, państwo, swiat przyrody

 1. Do you spend a lot of time in front of your computer?    unfortunatly- na nieszczescie    bad for your eyesight-zle dla wzroku   enjoy it-lubic to    prefer sth to sth-wolec cos od czegos
 2. Do you think that having mobile phones is important?    useful gadget-uzyteczny gadzet    have countless functions-miec niezliczone funkcje    text- wysyłac smsy   dwonload -sciagac
Reklamy

3 TE slownictwo-kartkówka

run a business-prowadzic biznes
employee-pracownik
customer-klient
CEO-dyrektor generalny
retailer-detalista
be sacked-być wylanym z pracy
resign from job-zrezygnować z pracy
wages- zarobki tygodniowe
salary-pensja
part-time-w niepelnym wymiarze
store=shop=sklep
designer clothes-markowe ubrania
fashion-moda
suspend-zawiesić
come across-natknąc się
get into trouble-wpaść w tarapaty
worth (łorf)-warty
be likely to- mozliwe ze cos sie wydarzy
arrest somebody for- aresztowac kogos za
sit at -siedziec przy
appeal to somebody-podobac sie
search for=look for- szukac
spend money on-wydawac pieniądze na
complain about reklamować, skaldac skargę
worry about-martwić sie o
respond to sth-odpoiwedzieć na
work for- pracowac dla(frimy, )
responsibilities- obowiązki
qualities (kłolitiz)-cechy
accommmodatiomn-zakwaterowanie
be included-byc wliczonym
working /work hours-godziny pracy
experience-doświadczenie
require-wymagać
required- wymagany
involve- wymagac np What does the job involve? czego wymaga ta praca?
vocational (wokejszynyl) -zawodowy
these days, nowadays-obecnie
broaden your horizons-poszerzac horyzonty
narrow- zweżać
explore interests-pogłebiac zainteresowania
opt for- wybrać
advantages (edwentydżys) = pros= good sides = zalety
disadvantages, cons=wady

+ Pytania pośrednie np
what are the working hours?= Could you tell me what the working hours are.
What does the job involve?= I was wondereing what the job involves
Do you have any experience= I’d like to know if you have some experience. itd itd!!!!
+ zwroty z rozprawki za i przeciw np
for instance, for example-na przyklad
Moeover, besides, what’s more, another advantage/disadvantego is that
in contrast, however, on the other hand
to conclude, on balance, all things considered, to sum up, in conclusion itd itd!!!!

Reklamy